Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.1lo.powiatzninski.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty docx oraz PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-27
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 52 30 20 105 lub wysyłając e-mail: lo@znin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Andrzej Kurek - dyrektor szkoły
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
lo@znin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
52 30 20 105

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-03-10
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-03-27
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: lo@znin.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie usytuowany jest przy ul. Sienkiewicza 1 w Żninie. Składa się on z kompleksu budynków, na który składa sie budynek główny szkoły i budynek hali sportowej. Wejście główne do budynku stoi frontem do ulicy i jest oznaczone za pomocą szyldu z nazwą szkoły. Napis jest czytelny i łatwo dostrzegalny. Dla osób podróżujących samochodem osobowym na terenie wokół szkoły udostępnione są miejsca postojowe. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu bezpośrednio przy wejściu do szkoły od strony hali sportowej I LO. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia od ulicy Sienkiewicza: dwa wejścia przez budynek główny szkoły i jedno wejście przez budynek hali sportowej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do wejścia głównego szkoły prowadzą schody, ale jest możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózku na podjeździe od strony wejścia bocznego, jest to wejście alternatywne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście od strony hali sportowej umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku, gdzie zamontowane są drzwi bezprogowe. Budynek wyposażony jest w windę dla wózków, która znajduje się przy wejściu od strony hali sportowej, aby z niej skorzystać należy poprosić pracownika szkoły. W budynku hali sportowej jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na holu głównym i korytarzach znajdują się krzesła i ławki, które służą jako miejsca do odpoczynku. Wszystkie pomieszczenia są oznakowane i opisane. Schody oznaczone są znakami informacyjnymi. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy w doprowadzeniu do sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora szkoły, pokoju nauczycielskiego, sali lekcyjnej u pracowników obsługi szkoły, którzy pełnią funkcję punktu informacyjnego przy wejściach do szkoły (pomieszczenie woźnego szkoły, recepcja w budynku hali sportowej). Miejsca te są zaprojektowane w taki sposób, że można z tych punktów skorzystać również w pozycji siedzącej - poruszając się na wózku inwalidzkim.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: